Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Pinciná

V súlade s § 18a, odst.4 a ost.8, pís. a/ zák. č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pincinej č. 8/2011, písm. h/ z 16.9.2011 vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Pinciná.

Určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pinciná musí odovzdať písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami najneskôr do 24.10.2011 do 12.00 hod. na Obecnom úrade v Pincinej v uzavretej obálke "Voľba hlavného kontrolóra".

Pracovný úväzok je 2 hod. mesačne.

Požiadavky:

- ukončenie minim. úplné stredné vzdelanie

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

-fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s predhľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov

- znalosť základných noriem samosprávy

- účasť na výberovom konaní

Výberové konanie bude 28.10.2011.

Svoje písomné prihlášky odovzdať na Obec Pinciná, Pinciná č.12, 984 01 Lučenec. Obálku označte "voľba hlavného kontrolóra" Neotvárať!

Starostka obce : Ing.Votoupalová Valéria

Výsledok výberového konania:

- výberovým konaním na zasadnutí OZ 28.10.2011 bola vybratá a zvolená do funkcie kontrolóra obce p. Jana Budáčová z Lučenca na 2-hod. úväzok mesačne