1. Na základe požiadania Ing. arch. Karela Paluša, CSc, jednateľa ARCHITEKTURA STAVEB s.r.o., Skuherského 16, České Budějovice v prílohe zverejňujeme na našej web stránke a úradnej tabuli náhľad ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku parc.č.476/1 v kat. území Buzitka - od 10.2.2015 do 24.2.2015.

- vyvesené 10.2.2015

- zvesené 24.2.2015

 

2.   Na základe požiadania Ing. Jaromíra Miklasa, predsedu predstavenstva BUZITKA SOLAR, a.s., Buzitka v prílohe zverejňujeme na našej web stránke a úradnej tabuli Ponuku predaja poľnohospodárskej pôdy zapísanej na LV č.392 v kat. území Buzitka, okr. Lučenec - od 6.3.2015 do 23.3.2015.

- vyvesené 6.3.2015

- zvesené 23.3.2015

3.  Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pincinej č. 7/2015 zo dňa 1.9.2015 Obec Pinciná zverejňuje  na našej web stránke a na  úradnej tabuli Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k majetku obce Pinciná - poľnohospodárskej pôdy - nachádzajúcej sa v k.ú. Pinciná v celkovej výmere 19,5834 ha /z toho orná pôda 15,7392 ha a TTP 3,8442 ha/, zapísaných na LV -  podľa priloženej prílohy č.1 - text obchodnej verejnej súťaže spolu s prílohou č.1 sa nachádza v prílohe č.1 -  od 2.9.2015 do 18.9.2015.

- vyvesené 2.9.2015

- zvesené 18.9.2015

Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stala spoločnosť: Agroris, s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 31607969 - schválené Obecným zastupiteľstvom v Pincinej uznesením č. 8/2015 zo dňa 23.9.2015.

4. Na základe požiadania Ing. Jaromíra Miklasa, predsedu predstavenstva BUZITKA SOLAR, a.s., Buzitka v prílohe zverejňujeme na našej web stránke a úradnej tabuli Ponuku predaja poľnohospodárskej pôdy na LV č. 392 v kat. území Buzitka, okr. Lučenec - priložená príloha č. 2  - od 8.9.2015 do 22.9.2015.

5. Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pincinej č. 11/2015 zo dňa 7.12.2015 Obec Pinciná zverejňuje na našej web stráne a na úradnej tabuli Oznámenie o zámere Obce Pinciná predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - od 10.12.2015 do 27.12.2015 - text v prílohe č.1

- vyvesené 10.12.2015

- zvesené  27.12.2015

6. Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pincinej č. 2/2016 zo dňa 15.2.2016 Obec Pinciná zverejňuje na našej web stránke a na úradnej tabuli Oznámenie o zámere Obce Pinciná predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - od 19.2.2016 do 7.3.2016 - text v prílohe č.1

- vyvesené 19.2.2016

- zvesené 7.3.2016

7. Obec Pinciná zverejňuje v prílohách č.2,3,4 výzvu na zákazku zadávanú podľa §9,ods.9 zák. č.25/2006 Z.z. o ver.obst. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - od 26.2.2016 do 3.3.2016

- vyvesené 26.2.2016

- zvesené 7.3.2016