Rozpočet obce Pinciná na rok 2014:

Bežné príjmy: kód zdroja 111

FK:     Ekon.čl.:               Názov:                                Suma v €:

          312012 1             Transfer na ŽP                              95

          312012 2             Transfer na evid.obyv.                   30

Bežné príjmy: kód zdroja 41

          111003                Výnos dane z príj.FO - DÚ        31 300

          121001                Daň z pozemkov                       9 730

          121002                Daň zo stavieb                          5 899

          121003                Daň z bytov                                  31

          133001                Daň za psa                                 259

          133013                Za komunálny odpad                2 400

           212001               Za vydobyté nerasty                   531

           212002               Za prenajaté pozemky                 960

          212003                Za prenajaté priestory              1 300

          221004                Administratívne poplatky              300

          223001                Za predaj výrobkov a služieb     1 200

          242                     Úroky z vkladov                             10

Príjmy z ŠR KZ: 111 spolu:                                               125

Vlastné príjmy KZ: 41 spolu:                                        54 175

Bežné príjmy celkom:                                                54 300       

Kapitálové príjmy: Kód zdroja:43

            233001              z predaja pozemkov                        0

Kapitálové príjmy celkom:                                            1 660

Príjmové finančné operácie: KZ: 46

            454001              prevod z prebytku hosp.            18 684

Príjmové finančné operácie celkom:                             18 684 

Celkové príjmy:                                                              72 984

Rozpočtové výdavky:

Bežné výdavky: Kód zdroja 111                                         125

01116  Obce

           632003 01  Poštovné                                                 10

           632003 2   Telefon, telek.služby                                 80

            633006     Kancel.prostriedky                                    35

Bežné výdavky: Kód zdroja: 41                                   49 065

01116 Obec

           611                    Tarifný plat zamestn.OÚ            22 100

           612001              Osobný príplatok                            700

           614                    Odmeny                                          200

           621                    Zdravotné poistenie                    2 780

          625001               Nemoc.poistenie                             390

          625002               Starobné poistenie                       3 900

          625003               Úrazové poistenie                           220

          625004               Invalidné poistenie                         840

          625005               Poistenie v nezam.                         280

          625007               Poist. do rez.fondu                      1 320

          627                     DDP                                                  40

          631001               Cestovné výdavky                          700

          632001               Energia OÚ                                  3 910

         632002,1             Poštovné                                         80

         632003,2             Telekomunikačné služby                 650

         632003,3             Popl. za rozhlas                              100

         633001                Interiérové vybavenie                      50

         633004                Nákup zariadenia                             50

         633006,1              Všeobecný materiál                       600

         633006,2              Mikuláš pre deti                              90

         633009                Knihy a časopisy                             100

         633010                Pracovné odevy, obuv,pomôcky        80

         633013                Softvér a licencie                            250

         633015                Palivá ako zdroj energie                  250

         633016                Reprezentačné                                350

         634004               Prepravné a náj.dopr.prostr.             300

         635001               Údržba inter.vybavenia                      45

         635002               Údržba výpočt.techniky                      50

         635004               Údržba strojov a zariad.                   100

         635006               Údržba budov, objektov                 1 750

         637002               Konkurzy a súťaže                              30

         637004,1             Za audit                                           280

         637004,2             za nájom pôdy SPF                           40

         637004,3             Všeobecné služby                           600

         637014               Stravovanie                                     660

         637015               Poistné                                            330

         637016               Prídel do soc. fondu                         100

         637023               Kolkové známky                                50

         637026               Odmeny a príspevky                        850

         637027               Odmeny zamestn.na dohodu           350

         641006               Transfer spol.stav.úradovne             100

         642012               Odstupné                                      3 600

01112 Fin.a rozp.

         637012              Poplatky a odvody                            250

0320 Ochrana pred požiarom

         632001             El. energia v bud.pož.zbrojnice            60

         635006             Údržba budov, objektov                     150

0460 Komunikácie

         635006            Oprava a údržba                                  250

0510 Nakladanie s odpadom

         637004             Popl. za vývoz smeti                      2 400

 

0560 Ochrana živ.prostredia

         632001            El.energia pri šťavici                            40

         635006           Oprava a údržba pri šťavici                    0

0640 Verejné osvetlenie

         632001           El.energia ver.osvetlenie                   1 000

         635006           Údržba ver.osvetlenia                          150

0810 Šport

          633006          Šport. mat.                                           100

08205 Knižnica

          633009          Knihy, časopisy                                      50

0830  Miestny rozhlas

          635004          Oprava miestneho rozhlasu                   50

0840 Nábožen. a spol. služ.

          632001          Elektrina - márnica,veža kostola          180

          635006          Oprava budovy - márnica                       50

          642006          Na členské prísp. ZMOS,ZMON,RVC        80

0950 Vzdelávanie

          637001         Školenie, kurzy                                     150

10202 Sociálne zab., staroba

          633006         Zakúp.dôchodcom-jub.,Vianoce           150

Bežné výdavky spolu KZ: 111                                            125

Bežné výdavky spolu KZ: 41                                          54 175

Bežné výdavky celkom:                                               541300

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové výdavky: kód zdroja: 43

01116 Obec

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod           0

kód zdroja: 46

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod     3 684

         717002         Rekonštrukcia cesty na cintorín         10 000

         717002         Rekonštrukcia ihriska                           5 000

Kapitálové výdavky spolu:                                             18 684

Celkové výdavky spolu:                                                  72 984

Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ 14.12.2013.