Spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze

V roce 2008 byla zahájena spolupráce obce Pinciná s Fakultou humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze.  V jejím rámci probíhá každoročně terénní antropologická praxe, jejímž cílem je osvojit si metody antropologického výzkumu.  Doposud pravidelně na konci semestru, v jarních měsících roku, přijíždí do obce skupina studentů pod vedením svých učitelů. Jejich úkolem je řešit zvolené výzkumné téma právě ve spolupráci s obyvateli obce. V centru zájmu jsou zejména otázky spojené s každodenním životem v obci, postoje Pincinčanů k důležitým sférám dnešního života a vzpomínání na minulost. Mnozí studenti se do obce vracejí, aby získali další podklady pro vypracování diplomových prací. Pomoc obyvatel obce je pak všestranná.

Spolupráce nesměřuje jen k výuce.  Učitele, studenty a obyvatelé obce spojuje přátelství a také společné zážitky.  Učitelé a studenti Fakulty humanitních studií UK se v Pinciné setkali s mimořádně vřelým přijetím. Každé osobní setkání, stejně jako všechny společenské akce, kterých se mohli účastnit, prohloubily nejen vztah k Pincinčanům, ale vryly se také do vzpomínek na obec a i na studium.  Děkujeme za vše, co Pincinčané pro nás udělali a dělají.

Dana Bittnerová, Hedvika Novotná a Martin Heřmanský

 

 

Antropologická prax študentov - rok 2012

V dňoch 21.6.-1.7.2012 sa uskutočnila antropologická prax študentov KU, Praha pod vedením pedagógov p. Danky Bittnerovej a Hedviky Novotnej v našej obci. Študenti usilovne zbierali materiály k zadaným témam u našich občanov a tieto konzultovali so svojimi pedagogmi. V nedeľu 24.6.2012 sa zúčastnili

i  na predstavení ochotníckeho divadla z Lupoče v miestnom kultúrnom dome. Na záver praxe 30.6.2012 sa konal na miestnom ihrisku športový deň "Hurá prázdniny", na ktorom súťažili deti v rôznych atletických disciplínach, súťažili muži i ženy, varil sa chutný guláš, v speve a hre na gitare sa predstavil náš rodák Gabriel Kelemen s dcérami, pri vatre spievali naši rodáci slovenské, maďarské i české piesne a na záver bola diskotéka v miestnom kultúrnom dome.

Študenti i pedagógovia sa aktívne zúčastnili na príprave i celkovom usporiadaní celej akcie, tiež prispeli do cien pre deti super sladkosťami z Prahy,  za čo všetko im patrí naše veľké   ď   a   k   u   j   e   m  !  Veď teplota sa šplhala skoro k 40-ke... I tu sa študenti vynašli a z Ipľa priniesli vodu do detského bazénika, v ktorom sa deti počas súťaží ochladzovali. Želáme im veľa študijných úspechov, pekné leto a niekedy zase dovidenia!

Valéria Votoupalová - starostka obce

 

 Antropologická prax študentov - rok 2013

V dňoch 5.-12.5.2013 sa zúčastnilo 8 študentov Karlovej univerzity, Praha pod vedením pedagógov p. Danky Bittnerovej, Hedviky Novotnej na antropologickej praxi v našej obci Pinciná. Študenti si počas týždňa zbierali materiály k svojim zadaniam a zároveň sa oboznamovali so životom v našej obci. V sobotu 11.5.2013 sa zúčastnili našej každoročnej akcii ku Dňu víťazstva nad fašizmom - v rámci ktorej bolo športové popoludnie na miestnom ihrisku /atletické súťaže detí, futbal detí, futbal dospelých, súťaže žien a mužov/, varenie guláša pri KD, maľovanie detí na asfalte pri KD, lampionový sprievod k pamatníku padlých v I. a II. svetovej vojne a na záver diskotéda v KD. 

Študenti i pedagógovia sa i tento rok aktívne zapojili do príprav i celkového usporiadania akcie, tiež prispeli sladkosťami z Prahy do cien pre deti - za čo im opätovne patrí naše veľké   ď a k u j e m  ! ! ! Dúfam, že ich práce z praxe boli k spokojnosti pedagógov a želáme im veľa študijných úspechov, pekné prázdniny a niekedy opäť dovidenia!

Valéria Votoupalová - starostka obce

 

Antropologická prax študentov  - rok  2014 

V dňoch 18.-25. júna 2014 sa zúčastnilo 11 študentov pod vedením svojich pedagógov p. Danky Bittnerovej, Hedviky Novotnej, Martina Heřmanského antropologickej praxi v našej obci. Počas týždňa si opäť usilovne zbierali materiály k svojim zadaniam u našich spoluobčanov a zároveň spoznávali našu obec, jej obyvateľov i okolie obce. V sobotu 21.6.2014 sa aktívne zapojili do príprav i do priebehu nášho Dňa víťazstva - ktorý sme odložili práve kvôli ich návšteve z mája na jún. Vďaka Martinovi Heřmanskému mal stolnotenisový turnaj zdarný priebeh. Študenti pomáhali tak pri príprave 2 kotlov gulášu ako aj pri príprave atletickej dráhy na ihrisko, kde sa konali súťaže detí, mládeže, dospelých. Všetci sa zúčastnili i cirkusového predstavenia českej rodiny Jung, kde cez prestávku si mohli vyskúšať i namotávanie cukrovej vaty pre deti. Večer sme spoločne spievali na country koncerte, neskôr pri táboráku a na záver na spoločenskom posedení v kultúrnom dome. Ďakujeme za sladkosti pre deti a tiež za finančný príspevok 70 € na nákup kníh do obecnej knižnice. Veríme, že študenti vypracovali z praxe práce, s ktorými boli ich pedagógovia spokojní. Želáme im veľa študijných i osobných úspechov a pekné prázdniny!!!

Valéria Votoupalová - starostka obce

 

 Antropologická prax študentov - rok 2015

V dňoch 19.-26.5.2015 sa zúčastnilo 5 študentov pod vedením pedagógov p. Hedviky Novotnej, Martina Heřmanského a na krátky čas i p. Danky Bittnerovej antropologickej praxi v našej obci.Študenti počas celého týždňa robili rozhovory s našimi občanmi k zadaným témam a zbierali materiály, pritom spoznávali mládež ale i tých skôr narodených z našej obce. V sobotu 23.5.2015 - ako každý rok - sa aktívne zapojili do príprav a priebehu nášho Dńa víťazstva, ktorého 70. výročie sme si pripomenuli i touto formou. Kvôli nepriaznivému počasiu  /dažďu/ sa väčšina programu odohrávala v kultúrnom dome. Po zaujímavom interaktívnom  bábkovom divadle z Banskej Bystrice, nasledovali športové súťaže detí, kde študenti aktívne pomáhali. V stolnotenisovom turnaji sa ako každý rok zúčastnil i p. Martin Heřmanský - ako rozhodca. Študenti pomohli spolu s profesormi i pri príprave 2 kotlov gulášu, zúčastnili sa i súťaží dospelých a neskôr lampiónového sprievodu detí s rodičmi k pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne spojeného s položením venčeka k pamätníku. Večer nasledoval táborák a spoločenské posedenie v kultúrnomdome. Ďakujeme za sladkosti pre deti do súťaží!!! Dúfame, že študenti vypracujú z praxe práce, ktoré budú zaujímavé a prínosné. Želáme im veľa študijných i osobných úspechov a po skúškach pekné prázdniny!!!

Valéria Votoupalová - starostka obce