Rozpočet obce Pinciná na rok 2012:

Bežné príjmy: kód zdroja 41

FK:     Ekon.čl.:               Názov:                                Suma v €:

          111003                Výnos dane z príj.FO - DÚ        28 568

          121001                Daň z pozemkov                       9 747

          121002                Daň zo stavieb                          5 847

          121003                Daň z bytov                                  33

          133001                Daň za psa                                 203

          133013                Za komunálny odpad                3 200

           212002               Za prenajaté pozemky                 996

          212003                Za prenajaté priestory              1 300

          221004                Administratívne poplatky              250

          223001                Za predaj výrobkov a služieb     1 500

          242                     Úroky z vkladov                            10

                                      Bežné príjmy celkom:        51 654       

Kapitálové príjmy: Kód zdroja:43

            233001              z predaja pozemkov                   1 660

            454001              prevod z prebytku hosp.             1 340

                                      Kapitálové príjmy celkom:    3 000

Rozpočtové výdavky:

Bežné výdavky: Kód zdroja: 41

01116 Obec

           611                    Tarifný plat zamestn.OÚ            21 004

           612001              Osobný príplatok                            548

           614                    Odmeny                                        200

           621                    Zdravotné poistenie                     2 260

          625001               Nemoc.poistenie                             305

          625002               Starobné poistenie                       3 200

          625003               Úrazové poistenie                           180

          625004               Invalidné poistenie                         680

          625005               Poistenie v nezam.                         220

          625007               Poist. do rez.fondu                      1 080

          627                     DDP                                               40

          631001               Cestovné výdavky                          700

          632001               Energia OÚ                                 4 140

         632002,1             Poštovné                                       200

         632003,2             Telekomunikačné služby                 900

         632003,3             Popl. za rozhlas                                70

         633001                Interiérové vybavenie                    500

         633004                Nákup zariadenia                            350

         633006,1              Všeobecný materiál                        700

         633006,2              Mikuláš pre deti                               45

         633009                Knihy a časopisy                            100

         633010                Pracovné odevy, obuv,pomôcky       100

         633013                Softvér a licencie                            250

         633015                Palivá ako zdroj energie                  350

         633016                Reprezentačné                                400

         634004               Prepravné a náj.dopr.prostr.             300

         635001               Údržba inter.vybavenia                      33

         635002               Údržba výpočt.techniky                    200

         635004               Údržba strojov a zariad.                   150

         635006               Údržba budov, objektov                   500

         637004,1             Za audit                                         350

         637004,2             Za nájom SPF                                   40

         637004,3             Všeobecné služby                         1 900

         637014               Stravovanie                                     400

         637015               Poistné                                           340

         637016               Prídel do soc. fondu                         100

         637026               Odmeny a príspevky                        850

         637027               Odmeny zamestn.na dohodu            350

         641006               Transfer spol.stav.úradovne             100

01112 Fin.a rozp.

         637012              Poplatky a odvody                            250

0320 Ochrana pred požiarom

         632001             El. energia v bud.pož.zbrojnice            40

         635006             Údržba budov, objektov                     280

 

0510 Nakladanie s odpadom

         637004             Popl. za vývoz smeti                      3 000

0540 Životné prostredie

         633006            Všeobecný materiál                          200

0560 Ochrana živ.prostredia

         632001            El.energia pri šťavici                            50

         635006           Oprava a údržba pri šťavici                  300

0640 Verejné osvetlenie

         632001           El.energia ver.osvetlenie                  1 000

         635006           Údržba ver.osvetlenia                         166

0810 Šport

          633006          Úprava šport.ihriska                          2 323

08205 Knižnica

          633009          Knihy, časopisy                                    50

0830  Miestny rozhlas

          635004          Oprava miestneho rozhlasu                  80

0840 Nábožen. a spol. služ.

          632001          Elektrina - márnica                             200

          635006          Oprava budovy - márnica                    100

          642006          Na členské prísp.                                 80

0950 Vzdelávanie

          637001         Školenie, kurzy                                   200

10202 Sociálne zab., staroba

          633006         Zakúp.dôchodcom                               100

Bežné výdavky celkom:                                              51 654

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové výdavky: kód zdroja: 43

01116 Obec

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod      3 000

Kapitálové výdavky spolu:                                            3 000

Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ 4.12.2011.