Radúz Farkaš
Pinciná č.d. 55

tel. 0903896585

 

                          Zastupovanie starostu

1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60  dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia /§13a, ods.1,písm.c)až i)/, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

4. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

 

                           P o v e r e n i e

pre poslanca Obecného zastupiteľstva v Pincinej,  Radúza Farkaša, vydané starostkou obce Pinciná, podľa ustanovenia §13 b, ods.1, zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na zastupovanie starostky obce Pinciná vo volebnom období 2014-2018, na zas.OZ dňa 14.12.2014.

                               Rozsah zastupovania

1. Krátkodobé zastupovanie - rozsah od 1 do 5 pracovných dní:

- výkon obecnej srpávy - podpisovanie rozhodnutí, potvrdení, stanovísk - v prípadoch, kde písomnosť má byť použitá v dobe zastupovania starostu.

- podpisovanie účtovných a pokladničných dokladov v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania starostu,

- zastupovanie obce na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, bez právomoci uzavrieť zmluvy.

2. Krátkodobé zastupovanie - rozsah od 6 do 35 pracovných dní:

- výkon samosprávnych činností - zvolanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva s podpisom ich uznesení, v prípadoch mimoriadnych zasadnutí,

- výkon obecnej správy - podpisovanie rozhodnutí, potvrdení, stanovísk - v prípadoch, kde písomnosť má byť použitá v dobe zastupovania starostu,

- podpisovanie účtovných a pokladničných dokladov v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania starostu,

- zastupovanie obce na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, s právomocou uzavrieť zmluvy po súhlase, ktoré vydá obecné zastupiteľstvo.

3. Dlhodobé zastupovanie - rozsah od 36 do 100 pracovných dní:

- zástupca starostu plní úlohy starostu vyplývajúce z ustanovenia §13, ods. 4, písm.a,b,c,e, ods.5, ods.9 zákona o obecnom zriadení,

- nie je oprávnený vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, /§13, ods.4, písm.d/,

- nie je povinný prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu,

4. Dlhodobé zastupovanie - rozsah nad 100 pracovných dní:

- zástupca starostu plní úlohy starostu obce vyplývajúce z ustanovenia §13, ods.4 až 10 zák. o obecnom zriadení v celom rozsahu.