Rozpočet obce Pinciná na rok 2013:

Bežné príjmy: kód zdroja 111

FK:     Ekon.čl.:               Názov:                                Suma v €:

          312012 1             Transfer na ŽP                              95

          312012 2             Transfer na evid.obyv.                   30

Bežné príjmy: kód zdroja 41

          111003                Výnos dane z príj.FO - DÚ        28 568

          121001                Daň z pozemkov                       9 730

          121002                Daň zo stavieb                          5 896

          121003                Daň z bytov                                  31

          133001                Daň za psa                                 238

          133013                Za komunálny odpad                2 750

           212001               Za vydobyté nerasty                   531

           212002               Za prenajaté pozemky                 960

          212003                Za prenajaté priestory              1 300

          221004                Administratívne poplatky              250

          223001                Za predaj výrobkov a služieb     1 236

          242                     Úroky z vkladov                             10

Príjmy z ŠR KZ: 111 spolu:                                               125

Vlastné príjmy KZ: 41 spolu:                                        51 500

Bežné príjmy celkom:                                                51 625       

Kapitálové príjmy: Kód zdroja:43

            233001              z predaja pozemkov                   1 660

Kapitálové príjmy celkom:                                            1 660

Príjmové finančné operácie: KZ: 46

            454001              prevod z prebytku hosp.             2 200

Príjmové finančné operácie celkom:                             2 200  

Rozpočtové výdavky:

Bežné výdavky: Kód zdroja 111

01116  Obce

           632003 01  Poštovné                                                 10

           632003 2   Telefon, telek.služby                                 80

            633006     Kancel.prostriedky                                    35

Bežné výdavky: Kód zdroja: 41

01116 Obec

           611                    Tarifný plat zamestn.OÚ            21 216

           612001              Osobný príplatok                            648

           614                    Odmeny                                        200

           621                    Zdravotné poistenie                     2 327

          625001               Nemoc.poistenie                             314

          625002               Starobné poistenie                       3 257

          625003               Úrazové poistenie                           187

          625004               Invalidné poistenie                         698

          625005               Poistenie v nezam.                         221

          625007               Poist. do rez.fondu                      1 105

          627                     DDP                                               40

          631001               Cestovné výdavky                          700

          632001               Energia OÚ                                 4 111

         632002,1             Poštovné                                       150

         632003,2             Telekomunikačné služby                 800

         632003,3             Popl. za rozhlas                                70

         633001                Interiérové vybavenie                     500

         633004                Nákup zariadenia                            350

         633006,1              Všeobecný materiál                        800

         633006,2              Mikuláš pre deti                              90

         633009                Knihy a časopisy                             100

         633010                Pracovné odevy, obuv,pomôcky         80

         633013                Softvér a licencie                            250

         633015                Palivá ako zdroj energie                  350

         633016                Reprezentačné                                500

         634004               Prepravné a náj.dopr.prostr.             300

         635001               Údržba inter.vybavenia                      33

         635002               Údržba výpočt.techniky                    150

         635004               Údržba strojov a zariad.                   100

         635006               Údržba budov, objektov                 1 000

         637002               Konkurzy a súťaže                              30

         637004,1             Za audit                                         280

         637004,2             za nájom pôdy SPF                           40

         637004,3             Všeobecné služby                           820

         637014               Stravovanie                                     400

         637015               Poistné                                           330

         637016               Prídel do soc. fondu                         100

         637026               Odmeny a príspevky                        850

         637027               Odmeny zamestn.na dohodu            350

         641006               Transfer spol.stav.úradovne             100

01112 Fin.a rozp.

         637012              Poplatky a odvody                            250

0320 Ochrana pred požiarom

         632001             El. energia v bud.pož.zbrojnice            30

         635006             Údržba budov, objektov                     150

0510 Nakladanie s odpadom

         637004             Popl. za vývoz smeti                      2 750

0540 Životné prostredie

         633006            Všeobecný materiál                            25

0560 Ochrana živ.prostredia

         632001            El.energia pri šťavici                            30

         635006           Oprava a údržba pri šťavici                   65

0640 Verejné osvetlenie

         632001           El.energia ver.osvetlenie                    850

         635006           Údržba ver.osvetlenia                         166

0810 Šport

          633006          Úprava šport.ihriska                          2 357

08205 Knižnica

          633009          Knihy, časopisy                                    50

0830  Miestny rozhlas

          635004          Oprava miestneho rozhlasu                  200

0840 Nábožen. a spol. služ.

          632001          Elektrina - márnica,veža kostola          150

          635006          Oprava budovy - márnica                     50

          642006          Na členské prísp. ZMOS,ZMON,RVC       80

0950 Vzdelávanie

          637001         Školenie, kurzy                                   200

10202 Sociálne zab., staroba

          633006         Zakúp.dôchodcom-jub.,Vianoce           150

Bežné výdavky spolu KZ: 111                                            125

Bežné výdavky spolu KZ: 41                                          51 500

Bežné výdavky celkom:                                              51 625

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové výdavky: kód zdroja: 43

01116 Obec

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod      1 660

kód zdroja: 46

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod      2 200

Kapitálové výdavky spolu:                                            3 860

Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ 25.11.2012.