Súčasnosť obce

Obec Pinciná sa nachádza 9 km východne od okresného mesta Lučenec - na štátnej ceste 1. triedy č.50 - vedúcej do Košíc. Leží v nadmorskej výške 190 m a jej celková výmera je 1192 ha. Na juhu jej kataster susedí s katastrom obce Boľkovce, na východe hraničí s obcou Nové Hony, na severe s katastrom obce Kalinovo, Hrabovo a na západe s katastrom Lučenca. Obec leží uprostred Lučenskej kotliny na nive Ipľa. Má prevažne odlesnený chotár na pahorkatine s vyvinutými terasami a na rovine so zvyškami cerových dúbrav a agáčiny. V jej katastri sa nachádzajú treťohorné íly, pieskovce a andezitové zlepence, pokryté sprašou a riečnymi uloženinami. V blízkosti obce sa nachádza zvyšok maaru. Maarová štruktúra pri Pincinej bola zistená geologickým mapovaním Lučenskej kotliny v prvej pol. 80-tych rokov 20.st. Zač. 90-tych rokov geofyzikálne práce s vrtmi zistili alginit. Toto ložisko alginitu patrí medzi najväčšie v Európe. Predpokladané ložisko tohto nerastu je až 12 mil.m3. Alginit má širokospektrálne využitie v lesnom hospodárstve, poľnohospodárstve a v odpadovom hospodárstve. Ťažba alginitu v budúcnosti môže byť pre obyvateľov pracovnou príležitosťou. V okolitej prírode sa vyskytuje poľná zver, z chránených rastlín je to korunka strakatá. Čo sa týka občianskej a technickej vybavenosti obce, obec je bez vodovodu /vo výstavbe/, kanalizácie i plynu. V obci sa nachádza predajňa potravinárskeho charakteru, dva autobazáre, pohostinstvo, knižnica a za obcou je penzión. K 31.12.2010 je počet obyvateľov 235, z toho ženy 122 a muži 113. Detí do 15 r. má obec v počte 35. Čo sa týka MŠ, ZŠ,obec nemá školské zariadenia a deti dochádzajú do Lučenca.