Rozpočet obce Pinciná na rok 2011:

Bežné príjmy: kód zdroja 41

FK:     Ekon.čl.:               Názov:                                Suma v €:

          111003                Výnos dane z príj.FO - DÚ        28 604

          121001                Daň z pozemkov                       9 747

          121002                Daň zo stavieb                          5 847

          121003                Daň z bytov                                  33

          133001                Daň za psa                                 149

          133012                Daň za užív.ver.priest.                  50

          133013                Za komunálny odpad                3 150

           212002               Za prenajaté pozemky                 996

          212003                Za prenajaté priestory              1 300

          221004                Administratívne poplatky              600

          223001                Za predaj výrobkov a služieb     1 400

          242                      Úroky z vkladov                            10

                                      Bežné príjmy celkom:         51 886        

Kapitálové príjmy: Kód zdroja:43

            233001              z predaja pozemkov                   1 660

                                      Kapitálové príjmy celkom:    1 660

 

Rozpočtové výdavky:

Bežné výdavky: Kód zdroja: 41

01116 Obec

           611                    Tarifný plat zamestn.OÚ            18 394

           612001              Osobný príplatok                            648

           614                    Odmeny                                        200

           621                    Zdravotné poistenie                     2 323

          625001               Nemoc.poistenie                             313

          625002               Starobné poistenie                       3 253

          625003               Úrazové poistenie                           180

          625004               Invalidné poistenie                         697

          625005               Poistenie v nezam.                         224

          625007               Poist. do rez.fondu                      1 104

          627                     DDP                                               50

          631001               Cestovné výdavky                          800

          632001               Energia OÚ                                 3 600

         632002,1             Poštovné                                       166

         632003,2             Telekomunikačné služby                 800

         632003,3             Popl. za rozhlas                                71

         633001                Interiérové vybavenie                    200

         633004                Nákup zariadenia                             70

         633006                Všeobecný materiál                        800

         633009                Knihy a časopisy                            100

         633013                Softvér a licencie                            663

         633015                Palivá ako zdroj energie                  300

         634004               Prepravné a náj.dopr.prostr.             300

         635001               Údržba inter.vybavenia                      33

         635002               Údržba výpočt.techniky                    100

         635004               Údržba strojov a zariad.                   100

         635006               Údržba budov, objektov                   200

         637004               Všeobecné služby                         1 900

         637014               Stravovanie                                    500

         637015               Poistné                                           166

         637016               Prídel do soc. fondu                         100

         637026               Odmeny a príspevky                        830

         637036               Reprezentačné                                400

         641006               Transfer spol.stav.úradovne             100

         642012               Odstupné /starostu,prednostky/      3159

 

01112 Fin.a rozp.

         637012              Poplatky a odvody                            425

 

0320 Ochrana pred požiarom

         632001             El. energia v bud.pož.zbrojnice            40

 

0510 Nakladanie s odpadom

         637004             Popl. za vývoz smeti                      3 400

0540 Životné prostredie

         633006            Oplotenie cint.-materiál                   1 781

0560 Ochrana živ.prostredia

         632001            El.energia pri šťavici                            50

         635006           Oprava a údržba pri šťavici                  300

0640 Verejné osvetlenie

         632001           El.energia ver.osvetlenie                  1 000

         635006           Údržba ver.osvetlenia                         166

0810 Šport

          633006          Zakúp.lopty a materiál                        250

          633006          Úprava šport.ihriska                            762

08205 Knižnica

          633009          Knihy, časopisy                                    45

0830  Miestny rozhlas

          635004          Oprava miestneho rozhlasu                  80

0840 Nábožen. a spol. služ.

          632001          Elektrina - márnica                             200

          635006          Oprava budovy - márnica                     20

          637004          Všeobecné služby                                33

          642006          Na členské prísp.                                 90

0950 Vzdelávanie

          637001         Školenie, kurzy                                   100

10202 Sociálne zab., staroba

          633006         Zakúp.dôchodcom                               100

Bežné výdavky celkom:                                              51 886

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové výdavky: kód zdroja: 43

01116 Obec

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod 1 660

Kapitálové výdavky spolu:                                           1 660

Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ 11.2.2011.