Umiestňovanie volebných plagátov vo volebnej kampani pre voľby do NR SR v roku 2016

Obec Pinciná oznamuje kandidujúcim politickým stranám, politickým hnutiam, koalíciám politických strán a hnutí a nezávislým kandidátom, že vyhradená plocha na umiestňovanie /vylepovanie/ volebných plagátov vo volebnej kampani pre voľby do NR SR v roku 2016 v obci je:

- tabuľa na lepenie oznamov v priestoroch pri autobusovej zastávke

- informačné tabule v obci /okrem inf.tabule v cintoríne/

- sklenená výplň vstupných dverí do kult. domu

Pinciná, 16.12.2015

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

     Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí a vyhlásení volieb /najneskôr 11.1.2016/. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, kotrej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce alebo primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr do 11.1.2016 do 24.00 hod., osobne alebo poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu starostu obce/primátora mesta: starosta@pincina.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktoú možno doručovať písomnosti,

- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo v elektronickej forme:

- elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie,

- ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené starostovi obce /primátorovi mesta pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Informácie pre voliča

I. Dátum a čas konania volieb

Voľby do NR SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22. hod.

II. Právo voliť

Právo voliť do NR SR má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práv voliť je

- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia sloboty uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III. Právo byť volený

Za poslanca NR SR môže byť zvolen občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území SR.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody

- právoplatné odúsdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV. Spôsob voľby

Volič môže voliť na území SR

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia SR poštou, ak

- nemá trvalý pobyt na území SR a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného oznamu voličov

- má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V. Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb  nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukza oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne - najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb/t.j. najneskôr 4.3.2016 /do 15.30 hod. Obec vydá hlasovací preukza bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb /t.j. najneskôr 15.2.2016/.

elektronicky /e-mailom/ tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb /t.j. najneskôr 15.2.2016/ na adresu oupincina@stonline.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu /obec, ulica, č.d./, korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom - možno úožiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deń predo dňom konania volieb /t.j. najneskôr 4.3.2016/. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu /obec, ulica, číslo domu/. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk". Ak volič v písomnej žiadeosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo OP. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukzau potvrdiť svojím podpisom.

VI. Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

písomne /v listinnej forme/ tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce /obecného úradu/ najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb /t.j. najneskôr 15.1.2016/. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku /označenú heslom "VOĽBA POŠTOUP vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa, poučenie o spôsobe hlasovania. Po vykonaní hlasovania /podľa poučenia o spôsobe hlasovania/ vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku volží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb /t.j. najneskôr 4.3.2016/.

Ďalšie info k voľbám do NR SR sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr