Rozpočet obce Pinciná na rok 2015:

Bežné príjmy: kód zdroja 111

FK:     Ekon.čl.:               Názov:                                Suma v €:

          312012 1             Transfer na ŽP                              95

          312012 2             Transfer na evid.obyv.                   30

Bežné príjmy: kód zdroja 41

          111003                Výnos dane z príj.FO - DÚ        33 800

          121001                Daň z pozemkov                      11 334

          121002                Daň zo stavieb                          5 843

          121003                Daň z bytov                                  31

          133001                Daň za psa                                 259

          133013                Za komunálny odpad                2 430

           212001               Za vydobyté nerasty                   531

           212002               Za prenajaté pozemky                 960

          212003                Za prenajaté priestory              1 300

          221004                Administratívne poplatky              450

          223001                Za predaj výrobkov a služieb     1 100

          223003                Stravné                                         255

          242                     Úroky z vkladov                                 5

Príjmy z ŠR KZ: 111 spolu:                                               125

Vlastné príjmy KZ: 41 spolu:                                        58 298

Bežné príjmy celkom:                                                58 423       

Kapitálové príjmy: Kód zdroja:43

            233001              z predaja pozemkov                        0

Kapitálové príjmy celkom:                                                  0

Príjmové finančné operácie: KZ: 46

            454001              prevod z prebytku hosp.            18 684

Príjmové finančné operácie celkom:                             18 684 

Celkové príjmy:                                                              77 107

Rozpočtové výdavky:

Bežné výdavky: Kód zdroja 111                                         125

01116  Obce

           632003 01  Poštovné                                                 10

           632003 2   Telefon, telek.služby                                 80

            633006     Kancel.prostriedky                                    35

Bežné výdavky: Kód zdroja: 41                                   51 293

01116 Obec

           611                    Tarifný plat zamestn.OÚ            22 500

           612001              Osobný príplatok                            680

           614                    Odmeny                                          300

           621                    Zdravotné poistenie                    2 468

          625001               Nemoc.poistenie                             345

          625002               Starobné poistenie                       3 500

          625003               Úrazové poistenie                           200

          625004               Invalidné poistenie                         750

          625005               Poistenie v nezam.                         250

          625007               Poist. do rez.fondu                      1 200

          627                     DDP                                                  40

          631001               Cestovné výdavky                          700

          632001               Energia OÚ                                  4 050

         632002,1             Poštovné                                         80

         632003,2             Telekomunikačné služby                 700

         632003,3             Popl. za rozhlas                              100

         633001                Interiérové vybavenie                  1 000

         633004                Nákup zariadenia                         1 000

         633006,1              Všeobecný materiál                       700

         633006,2              Mikuláš pre deti                             100

         633009                Knihy a časopisy                             100

         633010                Pracovné odevy, obuv,pomôcky        80

         633013                Softvér a licencie                             500

         633015                Palivá ako zdroj energie                  300

         633016                Reprezentačné                                600

         634004               Prepravné a náj.dopr.prostr.            300

         635001               Údržba inter.vybavenia                      45

         635002               Údržba výpočt.techniky                     200

         635004               Údržba strojov a zariad.                    200

         635006               Údržba budov, objektov                 4 755

         637002               Konkurzy a súťaže                              30

         637004,1             Za audit                                           280

         637004,2             za nájom pôdy SPF                           40

         637004,3             Všeobecné služby                           700

         637014               Stravovanie                                     700

         637015               Poistné                                            330

         637016               Prídel do soc. fondu                         120

         637023               Kolkové známky                                50

         637026               Odmeny a príspevky čl.O                 850

         637027               Odmeny zamestn.na dohodu           350

         641006               Transfer spol.stav.úradovne             100

       

01112 Fin.a rozp.

         637012              Poplatky a odvody                            200

0320 Ochrana pred požiarom

         632001             El. energia v bud.pož.zbrojnice          100

         635006             Údržba budov, objektov                     500

0460 Komunikácie

         635006            Oprava a údržba                               1 000

0510 Nakladanie s odpadom

         637004             Popl. za vývoz smeti                         2 430

 

0560 Ochrana živ.prostredia

         632001            El.energia pri šťavici                            65

         635006           Oprava a údržba pri šťavici                    0

0640 Verejné osvetlenie

         632001           El.energia ver.osvetlenie                   1 000

         635006           Údržba ver.osvetlenia                          400

0810 Šport

          633006          Šport. mat.                                           100

08205 Knižnica

          633009          Knihy, časopisy                                      50

0830  Miestny rozhlas

          635004          Oprava miestneho rozhlasu                 300

0840 Nábožen. a spol. služ.

          632001          Elektrina - márnica,veža kostola          180

          635006          Oprava budovy - márnica                      250

          642006          Na členské prísp. ZMOS,ZMON,RVC        80

0950 Vzdelávanie

          637001         Školenie, kurzy                                     150

10202 Sociálne zab., staroba

          633006         Zakúp.dôchodcom-jub.,Vianoce           200

Bežné výdavky spolu KZ: 111                                            125

Bežné výdavky spolu KZ: 41                                          58 298

Bežné výdavky celkom:                                               58 423

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové výdavky: kód zdroja: 43

01116 Obec

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod           0

kód zdroja: 46

         717001         Realizácia nových stavieb-vodovod     3 684

         717002         Rekonštrukcia cesty na cintorín         10 000

         717002         Rekonštrukcia ihriska                           5 000

Kapitálové výdavky spolu:                                             18 684

Celkové výdavky spolu:                                                  77 107

Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ 14.11.2014.